O společnosti

Vzdělávací projekt

EU Logo


Společnost HILL Systems s.r.o

se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem „Vzdělávání zaměstnanců - HILL Systems s.r.o., č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004457. Předpokládaná doba realizace projektu je od září 2017 do září 2019. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 38

Popis projektu:

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti HILL Systems s.r.o., která se zabývá výrobou výrobků stavebního a interiérového truhlářství. Záměrem je vzdělávat především pracovníky ve výrobě v odborných a technických kurzech. 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Očekává se zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců.

Aktuality:

8/2017: Společnost HILL Systems s.r.o. úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení je řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení.